Privacy Policy

Kiemkas neemt privacy zeer serieus en doet er alles aan om zorg te dragen voor de privacy van uw persoonsgegevens. Ilya Verschuren is namens Kiemkas verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kiemkas
Ilya Verschuren
https://www.kiemkas.nl
ilya.kiemkas@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaartermijn
Kiemkas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u www.kiemkas.nl bezoekt, of een transactie of overeenkomst met Kiemkas afsluit. U maakt gebruik van de dienstverlening van Kiemkas en/of heeft de persoonsgegevens zelf aan Kiemkas verstrekt. De persoonsgegevens zijn nodig om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren en om het werk te kunnen uitvoeren tijdens en rondom coachtrajecten, trainingen en interim opdrachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Personalia: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en werkgever. Indien de overeenkomst gesloten wordt met een opdrachtgever of samenwerkingspartij worden ook bedrijfsnaam, contactpersoon, vestingsadres en betalingsgegevens verwerkt.
  • Bijzondere persoonsgegevens: inhoudelijke gegevens gegenereerd gedurende een traject – zoals afkomst, gezondheid, thuissituatie.
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Kiemkas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Kiemkas zich moet houden aan de fiscale bewaarplicht. Inhoudelijke gegevens worden geschoond van persoonsgegevens (m.u.v. initialen). Geanonimiseerde inhoudelijke gegevens worden 7 jaar bewaard voor professionele ontwikkeling en (semi-)wetenschappelijk onderzoek naar patronen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kiemkas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Klantgegevens/personalia: het realiseren van de dienstverlening.
  • Contactgegevens: het onderhouden van contact gedurende de dienstverlening; het bieden van nazorg; het toesturen van informatie over ontwikkelingen en aanbiedingen van Kiemkas.
  • Inhoudelijke gegevens: het vastleggen van het verloop van het coachtraject of de opdracht; om in te spelen op persoonlijke wensen en behoeften; professionele ontwikkeling.
  • Financiële gegevens: het uitvoeren van financiële transacties en de financiële administratie.
  • Kiemkas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kiemkas neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kiemkas) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kiemkas verkoopt uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Kiemkas verstrekt uw gegevens aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Kiemkas gebruik van diensten van derden, zoals IT leveranciers. Deze partijen voldoen aan de richtlijnen van de AVG en mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden. Kiemkas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kiemkas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kiemkas via ilya.kiemkas@gmail.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kiemkas gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiemkas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ilya.kiemkas@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kiemkas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring
Kiemkas behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy op elk moment aan te kunnen passen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juni 2020.